608 656 946 lub 660 915 251 (Pon-Pią 8:00-17:00; Sob 9:00-14:00) kontakt@pyko.org

Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresami: superpreis.plwww.klatki.orgwww.akwaria.orgwww.ogrody4u.org  (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”) przez PYKO S.C. ul. Kujawska 14, 68-200 Żary. (zwanego dalej: „Sprzedawcą”), który jest także jego Administratorem.
 3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: PYKO S.C. Joanna Bogdanowicz, Sławomir Bogdanowicz, siedziba: ul. Kujawska 14, 68-200 Żary, NIP 9281955214, REGON 080053698, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. +48 68 363 61 59, e-mail: kontakt@pyko.org.
 4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym pod adresami superpreis.plwww.klatki.orgwww.akwaria.orgwww.ogrody4u.org zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

 

§ 2
Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3
Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy

 

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresami: superpreis.plwww.klatki.orgwww.akwaria.orgwww.ogrody4u.org i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 3. Kupujący składa zamówienie bez zakładania konta internetowego, wypełniając niezbędne dane identyfikujące Kupującego, które nie będą przypisane do konkretnego konta.
 4. Informacje podane przez Kupującego podczas składania zamowienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego.
 5. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 6. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Kupuję i płacę”.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w Serwisie oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu.
 8. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego.
 9. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest każdorazowo automatycznie potwierdzone przez Sklep internetowy za pomocą przesłania wiadomości e-mailowej na adres podany przy zamówieniu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie indywidualnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym w celu eliminacji nieścisłości nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

§ 4
Sposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Wybór sposobu zapłaty za zakupiony towar należy do Kupującego.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, przekazem pocztowym, przelewem online lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU (przedpłata).
 6. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu (za pobraniem) – gotówką kurierowi.
 7. Przy zakupie pojedynczych przedmiotów, koszt dostawy będzie indywidualnie przypisany do towaru w momencie złożenia zamówienia.
 8. W przypadku zakupu większej ilości przedmiotów (zamówienie hurtowe), koszt dostawy zostanie wyliczony indywidualnie przez pracowników Sklepu. Kupujący zostanie poinformowani o całkowitych kosztach po zamówieniu towaru (należy wysłać zapytanie o całkowite koszty dostawy przed zamówieniem produktu, przesyłając je na adres kontakt@pyko.org).
 9. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał się do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 5
Warunki dostawy towaru

 1. Kupujący może wybrać następujący formy dostawy zamawianego towaru:
 2. odbiór osobisty – odebranie towaru w siedzibie Sklepu;
 3. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej, wg. cennika na stronie każdego towaru.
 4. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskie lub Pocztę Polskę. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostanie pozostawione awizo.
 5. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wyboru formy dostawy oraz zapłaty za towar przez Kupującego.
 6. W przypadku zapłaty za pośrednictwem serwisu PayU (przedpłata) lub wybrania formy (za pobraniem) do godziny 13:00, towar wysyłany jest tego samego dnia. Dostawa towaru przez firmę kurierską powinna nastąpić w następnym dniu roboczym.
 7. W przypadku zapłaty za pośrednictwem serwisu PayU (przedpłata) lub wybrania formy (za pobraniem) po godziny 13:00, towar zostanie wysłany w następnym dniu roboczym. Dostawa towaru przez firmę kurierską powinna nastąpić w kolejnym dniu roboczym.
 8. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
 9. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 10. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.    

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.  
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie należy wysłać pocztą na adres Sklepu wskazany w § 1 w ustępie 3 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@pyko.org przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Ja……..…………………..…… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy………………………………………………………………………………….
  – Data zawarcia umowy………………………….
  – Adres konsumenta………………………….…..
  – Podpis konsumenta……………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data ………………….

 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w § 1 w ustępie 3 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pyko.org przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy poprzez wiadomość wysłaną na adres: kontakt@pyko.org.  
 11. Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru w stanie nienaruszonym (tj. bez jakichkolwiek śladów wcześniejszego użytkowania, zapakowanego w oryginalne opakowanie), dołączając do niego otrzymany gratis, jeśli został wybrany przy składaniu zamówienia.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.  
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.    
 14. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w par 7

§ 7
Reklamacje, Gwarancja i Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 8 niniejszego paragrafu.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: kontakt@pyko.org. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: PYKO S.C. Joanna Bogdanowicz, Sławomir Bogdanowicz, ul. Kujawska 14, 68-200 Żary.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres kontakt@pyko.org. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 4 powyżej.
 6. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Kupujący składa reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

§ 8
Prywatność i bezpieczeństwo

 

 1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.  
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego.  
 4. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.  
 5. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego.  
 6. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.  
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.  
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.  
 9. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.    
 10. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy przez Kupującego są usuwane ze zbioru po okresie 1 miesiąca od realizacji zakupu.

§ 9
Własność intelektualna

Adresy strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.superpreis.plwww.ogrody4u.orgwww.klatki.orgwww.akwaria.org a także zawartość strony internetowej pod tymi adresami stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy PYKO S.C. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do firmy PYKO S.C. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze stron www.superpreis.plwww.ogrody4u.orgwww.klatki.orgwww.akwaria.org bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym dostępnym pod adresami: superpreis.plwww.ogrody4u.orgwww.klatki.orgwww.akwaria.org
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 1 stycznia 2019r.

§ 11
Polityka plików „cookies”

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Rate this page